آرایه تضمین(علوم و فنون3)-سوالات پیشنهادی رتبه45انسانی-27 دی

در این مطلب روش مطالعه و سوالات پیشنهادی رتبه45انسانی را ویژه آمادگی در آزمون27 دی باهم مشاهده می‌کنیم...

آرایه تضمین(علوم و فنون3)-سوالات پیشنهادی رتبه45انسانی-27 دی

امیرحسین رضافر

رتبه 45 منطقه 2- دانشجوی حقوق دانشگاه تهران

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث آرایه تضمین از درس علوم و فنون 3 

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 27دی تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی امیرحسین رضافر را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

پشتیبـــــــــان ویـــــــژه