درس سوم(فارسی دوازدهم)-سوالات پیشنهادی رتبه5انسانی-27 دی

در این مطلب روش مطالعه و سوالات پیشنهادی رتبه5انسانی را ویژه آمادگی در آزمون27 دی باهم مشاهده می‌کنیم...

درس سوم(فارسی دوازدهم)-سوالات پیشنهادی رتبه5انسانی-27 دی

میر علی آرمانمهر 

رتبه5 ایثارگران - دانشجوی علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث درس سوم از درس فارسی دوازدهم 

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 27دی تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی میر علی آرمانمهر  را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

پشتیبـــــــــان ویـــــــژه