یادگیری از طریق کامنت‌ها (منطبق با آزمون 27 دی ) - لیست مباحث

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند

یادگیری از طریق کامنت‌ها (منطبق با آزمون 27 دی ) - لیست مباحث

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند... بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

موضوع یادگیری از طریق کامنت ها یکی از جذاب ترین موضوعات درسی است که در سایت کانون مطرح است چرا که شما با خواندن این پرسش و پاسخ های مطرح شده، از سایر دانش آموزان مطالب درسی را می آموزید،بدون شک یکی از بهترین کسانی که میتواند مطلبی را به شما بیاموزد همان دانش آموز هم مقطع خودتان است زیرا زبان یکدیگر را بهتر میفهمید و با مشکلات یکدیگر آشنایی بیشتری دارید،ما در سایت کانون برای کمک به این کار هر روز کامنت های منتخب یک درس را مطابق برنامه ی راهبردی  و به تفکیک مباحثی که در آزمون خواهد آمد آماده میکنیم و برای استفاده ی شما عزیزان در سایت بارگذاری میکنیم.

برای اینکه شما دروس و مباحث بارگذاری شده و مباحثی که در آینده بارگذاری میشوند را در یک مطلب مشاهده کنید ما لیست زیر را برای شما آماده کرده ایم،این لیست هر روز به روزرسانی میشود و پس بارگذاری هر مطلب،نوشته ی آن به رنگ آبی در می آید و میتوانید با لمس آن به صفحه ی مطلب مربوطه هدایت شوید.درسمبحثمنطبق با کتاب سال:منطبق با برنامه راهبردی آزمون های سال:تعداد نکته و پرسش مطرح شدهتعداد پاسخ مطرح شدهتاریخ بارگذاری مطلب:
ادبیاتقرابت معناییکتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)2 نکته
و
11 پرسش
29 پاسخ1398/09/30
قرابت معنایی(2)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
10 پرسش
18 پاسخ
1398/10/15
قرابت معنایی(3)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
9 پرسش
13 پاسخ
1398/10/18
قرابت معنایی(4)کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
11 پرسش
17 پاسخ
1398/10/22
قرابت معنایی(5)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
8 پرسش
13 پاسخ
1H398/10/25
آرایه های ادبیکتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)1 نکته
و
11 پرسش
34 پاسخ1398/09/30کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
2 نکته
و
14 پرسش
22 پاسخ
1398/10/07
آرایه های ادبی(3)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
21 پرسش
39 پاسخ
1398/10/15
آرایه های ادبی(4)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
10 پرسش
30 پاسخ
1398/10/18
آرایه های ادبی(5)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
17 پرسش
33 پاسخ
1398/10/22
آرایه های ادبی(6)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
13 پرسش
32 پاسخ
1398/10/25
دستور زبانکتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)9 پرسش
19 پاسخ
1398/10/07
دستور زبان(2)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
17 پرسش
49 پاسخ
1398/10/15
دستور زبان(3)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
6 پرسش
9 پاسخ
1398/10/18
دستور زبان(4)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
9 پرسش
19 پاسخ
1398/10/22
دستور زبان(5)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
7 پرسش
18 پاسخ
1398/10/25
ریاضی

حد و پیوستگیکتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی8 پرسش
30 پاسخ
1398/10/08
حد و پیوستگی(2)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
20 پرسش
56 پاسخ
1398/10/18
حد و پیوستگی(3)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
18 پرسش
55 پاسخ
1398/10/21
مشتق
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم تجربی
7 پرسش

24 پاسخ

1398/10/08
مشتق(2)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم تجربی
1 نکته
و
14 پرسش
34 پاسخ
1398/10/18
تابعکتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی30 پرسش63 پاسخ1398/10/01
تابع(2)
کتاب سال دوازدهم و یازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
5 پرسش
24 پاسخ
1398/10/08
تابع(3)
کتاب سال دوازدهم و یازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
11 پرسش
33 پاسخ
1398/10/18
تابع(4)
کتاب سال دوازدهم و یازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
33 پرسش
73 پاسخ
1398/10/21
تابع(5)
کتاب سال دوازدهم و یازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
14 پرسش
22 پاسخ
1398/10/25
معادله ونامعادلهکتاب دهمآزمون 27 دی دهم ریاضی وتجربی12 پرسش31 پاسخ1398/10/01
مباحث نیمسال اول ریاضی 1
کتاب دهم
آزمون 27 دی دهم ریاضی وتجربی
11پرسش
37 پاسخ
1398/10/16

هندسه و گسسته

کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی
6 پرسش
15 پاسخ
1398/10/08
هندسه(مباحث نیمسال اول)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی
15 پرسش
35 پاسخ
1398/10/18
مثلثاتکتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی9 پرسش18 پاسخ1398/10/01
مثلثات (2)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
19 پرسش
46 پاسخ
1398/10/18
مثلثات (3)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
11 پرسش
33 پاسخ
1398/10/25
فیزیکحرکت بر خط راستکتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی1 نکته
و
13 پرسش
15 پاسخ1398/10/02
حرکت بر خط راست (2)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
1 نکته
و
9 پرسش
10 پاسخ
1398/10/09
حرکت بر خط راست (3)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
9 پرسش
11 پاسخ
1398/10/16
حرکت بر خط راست (4)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
9 پرسش
11 پاسخ
1398/10/22
دینامیککتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی16 پرسش20 پاسخ1398/10/02
دینامیک (2)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
8 پرسش
8 پاسخ
1398/10/09
دینامیک (3)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
10 پرسش
11 پاسخ
1398/10/15
دینامیک (4)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
2 نکته
و
5 سوال
6 پاسخ
1398/10/22
نوسان و موجکتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی1 نکته
و
16 پرسش
16 پاسخ1398/10/02
نوسان و موج (2)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
9 پرسش
13 پاسخ
1398/10/09
نوسان و موج (3)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی وتجربی
8 پرسش
10 پاسخ
1398/10/22
الکتریسیته ی ساکن
(مبحث خازن)
کتاب سال یازدهمآزمون 27 دی یازدهم تجربی و ریاضی1 نکته
و
9 سوال
9 پاسخ1398/10/02
الکتریسیته ی ساکن
(مبحث خازن)_(2)

کتاب سال یازدهم
آزمون 27 دی یازدهم تجربی و ریاضی
3 نکته
و 5 پرسش
5 پاسخ
1398/10/09
جریان الکتریکیکتاب سال یازدهمآزمون 27 دی یازدهم تجربی و ریاضی11 پرسش16 پاسخ1398/10/02
جریان الکتریکی(2)
کتاب سال یازدهم
آزمون 27 دی یازدهم تجربی و ریاضی
9 پرسش
10 پاسخ
1398/10/15
جریان الکتریکی(3)
کتاب سال یازدهم
آزمون 27 دی یازدهم تجربی و ریاضی
1 نکته
و
9 پرسش
9 پاسخ
1398/10/22
کار و انرژیکتاب سال دهمآزمون 27 دی دهم ریاضی و تجربی10 پرسش10 پاسخ1398/10/02
کار و انرژی(2)
کتاب سال دهم
آزمون 27 دی دهم ریاضی و تجربی
10 پرسش
10 پاسخ
1398/10/09
کار و انرژی(3)
کتاب سال دهم
آزمون 27 دی دهم ریاضی و تجربی
6 پرسش
6 پاسخ
1398/10/15
کار و انرژی(4)
کتاب سال دهم
آزمون 27 دی دهم ریاضی و تجربی
8 پرسش
8 پاسخ
1398/10/22
شیمی
آسایش و رفاه در سایه ی شیمیکتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم ریاضی و تجربی14 پرسش
15 پاسخ
1398/10/10
آسایش و رفاه در سایه ی شیمی(2)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی و تجربی
2 نکته
و
10 پرسش
11 پاسخ
1398/10/17
آسایش و رفاه در سایه ی شیمی(3)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی و تجربی
23 پرسش
32 پاسخ
1398/10/24
مولکول ها در خدمت تندرستیکتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم ریاضی و تجربی3 نکته
و
23 پرسش
24 پاسخ
1398/10/10
مولکول ها در خدمت تندرستی(2)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی و تجربی
 1 نکته
و
24 پرسش
28 پاسخ
1398/10/17
مولکول ها در خدمت تندرستی(3)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم ریاضی و تجربی
11 پرسش
17 پاسخ
1398/10/24  
شیمی دهم(فصول 1و2)
کتاب سال دهمآزمون 27 دی دهم ریاضی و تجربی9 پرسش
9 پاسخ
1398/10/17
شیمی دهم(فصول 1و2) - (2)
کتاب سال دهم
آزمون 27 دی دهم ریاضی و تجربی
7 پرسش
8 پاسخ
1398/10/24  
در پی غذای سالمکتاب سال یازدهمآزمون 27 دی یازدهم ریاضی و تجربی2 نکته
و
11 پرسش
11 پاسخ1398/10/03
قدر هدایای زمین را بدانیمکتاب سال یازدهمآزمون 27 دی یازدهم ریاضی و تجربی9 پرسش9 پاسخ1398/10/03
قدر هدایای زمین را بدانیم(2)
کتاب سال یازدهم
آزمون 27 دی یازدهم ریاضی و تجربی
9 پرسش
10 پاسخ
1398/10/17
شیمی یازدهم(فصول 1و2)
کتاب سال یازدهم
آزمون 27 دی یازدهم ریاضی و تجربی
6 پرسش
10 پاسخ
1398/10/24
زیست شناسیگوارش و جذب موادکتاب سال دهمآزمون 27 دی دهم تجربی18 پرسش
41 پاسخ
1398/10/14
گوارش و جذب مواد(2)
کتاب سال دهم
آزمون 27 دی دهم تجربی
7 پرسش
9 پاسخ
1398/10/16
گوارش و جذب مواد(3)
کتاب سال دهم
آزمون 27 دی دهم تجربی
9 پرسش
12 پاسخ
1398/10/21
گوارش و جذب مواد(4)
کتاب سال دهم
آزمون 27 دی دهم تجربی
54 پرسش
91 پاسخ
1398/10/23
تبادلات گازی
(مبحث تنفس)
کتاب سال دهمآزمون 27 دی دهم تجربی16 پرسش17 پاسخ1398/10/04
تبادلات گازی
(مبحث تنفس_2)

کتاب سال دهم
آزمون 27 دی دهم تجربی
12 پرسش
21 پاسخ
1398/10/14
تبادلات گازی
(مبحث تنفس_3)

کتاب سال دهم
آزمون 27 دی دهم تجربی
12 پرسش
22 پاسخ
1398/10/16
تبادلات گازی
(مبحث تنفس_4)

کتاب سال دهم
آزمون 27 دی دهم تجربی
9 پرسش
12 پاسخ
1398/10/21
تبادلات گازی
(مبحث تنفس_5)

کتاب سال دهم
آزمون 27 دی دهم تجربی
25 پرسش
52 پاسخ
1398/10/23
گردش موادکتاب سال دهمآزمون 27 دی دهم تجربی25 پرسش26 پاسخ1398/10/04
گردش مواد_2
کتاب سال دهم
آزمون 27 دی دهم تجربی
7 پرسش
15 پاسخ
1398/10/14
گردش مواد_3
کتاب سال دهم
آزمون 27 دی دهم تجربی
1 نکته
و
18 پرسش
42 پاسخ
1398/10/16
گردش مواد_4
کتاب سال دهم
آزمون 27 دی دهم تجربی
25 پرسش
46 پاسخ
1398/10/23 
دستگاه حرکتیکتاب سال یازدهمآزمون 27 دی یازدهم تجربی1 نکته
و
5 پرسش
14 پاسخ
1398/10/16
دستگاه حرکتی (2)
کتاب سال یازدهم
آزمون 27 دی یازدهم تجربی
1 نکته
و
6 پرسش
13 پاسخ
1398/10/23 
تنظیم شیمیایی
(ارتباط شیمیایی)
کتاب سال یازدهمآزمون 27 دی یازدهم تجربی6 پرسش7 پاسخ1398/10/04
تنظیم شیمیایی
(تیروئید و پاراتیروئید)
کتاب سال یازدهمآزمون 27 دی یازدهم تجربی6 پرسش7 پاسخ1398/10/04
تنظیم شیمیایی
(غدد درون ریز)

کتاب سال یازدهم
آزمون 27 دی یازدهم تجربی
11 پرسش
21 پاسخ
1398/10/14
تنظیم شیمیایی
(هورمون ها)

کتاب سال یازدهم
آزمون 27 دی یازدهم تجربی
7 پرسش
22 پاسخ
1398/10/16
 تنظیم شیمیایی
(هورمون ها) - (2)

کتاب سال یازدهم
آزمون 27 دی یازدهم تجربی
1 نکته
و
4 پرسش
19 پاسخ
1398/10/23
ایمنی
(خطوط دفاعی)
کتاب سال یازدهمآزمون 27 دی یازدهم تجربی15 پرسش16 پاسخ1398/10/04
ایمنی
(خطوط دفاعی_2)

کتاب سال یازدهم
آزمون 27 دی یازدهم تجربی
17 پرسش
32 پاسخ

1398/10/14

ایمنی
(خطوط دفاعی_3)

کتاب سال یازدهم
آزمون 27 دی یازدهم تجربی
7 پرسش
8 پاسخ
1398/10/21
ایمنی
کتاب سال یازدهم
آزمون 27 دی یازدهم تجربی
1 نکته
و
26 پرسش
51 پاسخ
1398/10/16
ایمنی (2)
کتاب سال یازدهم
آزمون 27 دی یازدهم تجربی
35 پرسش
83 پاسخ
1398/10/23 
تغییر در اطلاعات وراثتی
(جهش و تغییر در جمعیت)

کتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم تجربی1 نکته
و
29 پرسش
30 پاسخ
1398/10/04
تغییر در اطلاعات وراثتی
(جهش و تغییر در جمعیت_2)

کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم تجربی
41 پرسش
100 پاسخ
1398/10/14
تغییر در اطلاعات وراثتی
(جهش و تغییر در جمعیت_3)

کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم تجربی
4 نکته
و
32 پرسش
55 پاسخ
1398/10/16
تغییر در اطلاعات وراثتی
(جهش و تغییر در جمعیت_4)

کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم تجربی
2 نکته
و
24 پرسش
54 پاسخ
1398/10/23 
تغییر در اطلاعات وراثتی
(جهش)

کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم تجربی
9 پرسش
10 پاسخ
1398/10/21
مولکول های اطلاعاتی
(نوکلئیک اسید و پروتئین)
کتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم تجربی7 پرسش8 پاسخ1398/10/04
انتقال اطلاعات در نسل ها
(انواع صفات و گروه خونی)

کتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم تجربی7 پرسش
8 پاسخ
1398/10/21
جریان اطلاعات در یاخته
(رونویسی و همانندسازی)

کتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم تجربی3 نکته
و
29 پرسش
54 پاسخ
1398/10/14

جریان اطلاعات در یاخته
(رونویسی و همانندسازی_2)

کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم تجربی
1 نکته
و
71 پرسش
126 پاسخ
1398/10/16
جریان اطلاعات در یاخته
(رونویسی و همانندسازی_3)

کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم تجربی
1 نکته
و
36 پرسش
128 پاسخ
1398/10/23 
جریان اطلاعات در یاخته
(ترجمه و تنظیم بیان ژن)

کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم تجربی
11 پرسش
13 پاسخ
1398/10/21
عربیترجمهکتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)16 پرسش33 پاسخ1398/10/05
ترجمه(2)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)

1 نکته

و

13 پرسش

24 پاسخ
1398/10/17
ترجمه(3)کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)

2 نکته

و

5 پرسش

14 پاسخ
1398/10/24  
مباحث نیم سال اول
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
10 پرسش
17 پاسخ
1398/10/17
قواعد نیم سال اولکتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
9 پرسش
13 پاسخ
1398/10/24  
دین و زندگی
درس 1 تا 6کتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)1 نکته
و
7پرسش
14 پاسخ
1398/10/06
درس 1 تا 6(مطلب دوم)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)
6 پرسش
15 پاسخ
1398/10/14
زبان انگلیسیواژگانکتاب سال دوازدهمآزمون 27 دی دوازدهم(کلیه رشته ها)20 نکته
و
3 پرسش
8 پاسخ
1398/10/16