درس1و2(دینی دوازدهم)-سوالات پیشنهادی رتبه128تجربی-آزمون 27 دی

در این مطلب روش مطالعه و سوالات پیشنهادی رتبه128تجربی را ویژه آمادگی در آزمون27 دی باهم مشاهده می‌کنیم...

درس1و2(دینی دوازدهم)-سوالات پیشنهادی رتبه128تجربی-آزمون 27 دی

محمد مهدی عبدلی

رتبه128 منطقــه2 - دانشجوی پزشکی دانشگاه بهشتی

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث درس 1 و 2 دینی دوازدهم 

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 27دی تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی محمد مهدی عبدلی را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

                                            پشتیبـــــــــان ویـــــــژه