آرایه تضاد(علوم و فنون)-سوالات پیشنهادی رتبه 10 انسانی-27 دی

در این مطلب روش مطالعه و سوالات پیشنهادی رتبه10انسانی را ویژه آمادگی در آزمون27 دی باهم مشاهده می‌کنیم...

آرایه تضاد(علوم و فنون)-سوالات پیشنهادی رتبه 10 انسانی-27 دی

زینب صداقت

رتبه10 سهمیه - دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث آرایه های تضاد و متناقض نما در درس علوم و فنون ادبی

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 27دی تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی زینب صداقت را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

                                                             پشتیبـــــــــان ویـــــــژه

فایل های ضمیمه

فیلم:زینب صداقت-آرایه تضاد(علوم و فنون ادبی)-27 دی