سوال‌های دامدار ادبیات دوازدهم ریاضی – 15آذر

سوالاتی را که انتخاب کردیم، سوال هایی بوده که دانش آموزان به جای انتخاب گزینه صحیح ، گزینه دیگری را انتخاب کردند که آن را دام سوال می‌نامیم.

سوال‌های دامدار ادبیات دوازدهم ریاضی – 15آذر

سوالاتی را که انتخاب کردیم، سوال هایی بوده که دانش آموزان به جای انتخاب گزینه صحیح ، گزینه دیگری را انتخاب کردند که آن را دام سوال می نامیم. هدف ما این است که دانش آموزان این مقطع با توجه به تحلیل های این سوال ها، برای آزمون 29 آذر آمادگی پیدا کنند.

توضیح:

50 درصد دانش آموزان به این سؤال جواب صحیح داده اند و گزینه "2" را انتخاب کردند . 31 درصد دانش آموزان به اشتباه گزینه " 3" را انتخاب کردند. دانش آموزان باید توجه کنند که در بخش معنی لغت به دو نکته توجه داشته باشند : 1- تمام معانی را که در مقابل هر واژه ، در واژه نامه آمده ، به خوبی یاد بگیرند. 2- به مفرد و جمع بودن واژه ها دقت کنند، برای مثال در واژه نامه  فارسی 1، واژه " ملازمان" به معنی "همراهان" آمده است. در این سوال، "ملازم" به معنی" همراه" آمده که صحیح است.


توضیح:

پاسخ صحیح گزینه"1" است که  46 درصد دانش آموزان آن را انتخاب کرده اند و 38 درصد به اشتباه گزینه "4" را انتخاب کردند. در گزینه "4" دانش آموزان نتوانسته اند به دلیل  آمدن واژه "روشن" بین "چراغ چشم" تشبیه این ترکیب را تشخیص دهند و گزینه "4" را انتخاب کرده اند.  گزینه "1" را دارای آرایه حسن تعلیل  دانسته اند، در حالی که در صورتی می تواند حسن تعلیل باشد که علتی ادبی و ادعایی آورده شود نه علتی واقعی.  


توضیح:

40 درصد به این سوال پاسخ صحیح داده اند و گزینه "2" را انتخاب کرده اند. 48 درصد به اشتباه گزینه "3" را انتخاب کردند.دلیل انتخاب گزینه " 3": در بیت "الف" تشبیه (همچو صبح) وجود دارد و در بیت "ب" تشبیه وجود دارد: (باد نخوت ، بانوی عفت)  که احتمال می رود ، دانش آموزان این تشبیهات را استعاره گرفته باشند. بیت "د"  تلمیح دارد. بیت " ج" را به اشتباه بین "در" و "اندر" جناس گرفته اند که جناسی بین آنها وجود ندارد.


توضیح:

21 درصد به سوال جواب صحیح داده اند و گزینه "2" را انتخاب کرده اند. 39 درصد گزینه 3 را انتخاب کردند و 29 درصد گزینه "4" را انتخاب کردند. خوب نخواندن شعر در گزینه های "3" و "4" باعث شده که دانش آموزان نتوانند  نقش کلمات را تشخیص دهند و  جواب اشتباه زده اند. در گزینه" 3" بین " شوق" و " تشنه" باید مکث کرد که متوجه شوند که اولی نهاد و دومی مسند است.  در گزینه "4" چه (مخفف چاه) است  و مضاف الیه است.


توضیح:

21 درصد به درستی گزینه "2" را انتخاب کردند. 29 درصد به اشتباه گزینه "3" را انتخاب کردند. در بیت گزینه "3" اول باید مصراع دوم معنی شود ، چون مفهوم شرط در مصراع دوم است : اگر برق از خرمنگاه سالم بیرون بیاید، در این صورت انسان های ظالم از آه مظلومان نجات می یابند، پس همان طور که در پاسخ نوشته، برق سالم بیرون نمی آید و ظالم از آه مظلوم در امان نمی ماند.


توضیح:

60 درصد به این سوال پاسخ صحیح داده اند. 29درصد به اشتباه گزینه "1" را انتخاب کردند. به نظر می رسد آوردن واژه "هویدا " در سه گزینه "2 ، 3، 4" باعث شده که دانش آموزان  مفهوم این سه گزینه را یکسان بدانند ، در حالی که  مفهوم گزینه "2"‌ که جواب است ، به رقص و پایکوبی ذرات عالم اشاره دارد.  در این سوالات باید به مفهوم هر بیت توجه شود.

فریبا رئوفی - مسئول درس فارسی ممستندسازی آزمون

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید