سطح دشواری درس ریاضی مقطع کنکوری و متوسطه 2 در آزمون 15 آذر

در نمودار بالاسطح دشواری دروس ریاضی در مقطع دوازدهم را مشاهده می­کنید. با توجه به رنگ‌ها در بین دروس ریاضی، دروس گسسته، هندسه پایه، و آمار و احتمال دشوارترین دروس بوده و دانش آموزان ترازهای مختلف

سطح دشواری درس ریاضی مقطع کنکوری و متوسطه 2 در آزمون 15 آذر

رنگ ها در هر  سیستم چند از ده به چه معنا است؟

 آبي    ساده: نسبت به چند از ده در آزمون،  دو واحد ساده است.

 سبز    نسبتا ساده:  نسبت به چند از ده این درس در آزمون یک واحد ساده است.

سفید   منطبق:  منطبق با چند از 10 درس در آزمون بوده است.

 زرد    نسبتا دشوار:  نسبت به چند از ده این درس در آزمون یک واحد دشوار است.

 قرمز   دشوار: نسبت به چند از ده این درس در آزمون دو واحد دشوار است.


اعداد در جدول به این معناست،‌ که دانش آموزان در هر بازه ترازی به چند تا از 10 تا سوال پاسخ صحیح داده اند. مثلا دانش آموزان تراز 7000 در مقطع دوازدهم تجربی در درس ریاضی3 به 7 سوال از 10 سوال پاسخ صحیح داده اند.


سطح دشواری درس ریاضی بر مبنای سیستم چند از ده در مقطع کنکوری

نام مسئولین درس ریاضی دوازدهم در گروه مستندسازی آزمون: فرزانه خاکپاش- فرزانه دانایی-آتنه اسفندیاری

در نمودار بالا سطح دشواری دروس ریاضی در مقطع دوازدهم را مشاهده میکنید. با توجه به رنگ ها در بین دروس ریاضی، دروس گسسته، هندسه پایه، و آمار و احتمال دشوارترین دروس بوده و دانش آموزان ترازهای مختلف در این دروس، 2 سوال از 10 سوال کمتر از مصوبه ده دهی یه سوالات پاسخ داده اند. دروس حسابان 2 و ریاضی پایه رشته ریاضی نیز از مصوبه دهدهی کمی دشوارتر بوده و دانش آموزان ترازهای مختلف در این دروس، 1 سوال از 10 سوال کمتر از مصوبه دهدهی به سوالات پاسخ داده اند.

با توجه به نمودار بالا، ریاضی 3 رشته تجربی منطبق با مصوبه ده دهی و ریاضی پایه رشته تجربی ساده تر از مصوبه دهدهی بوده است و دانش آموزان تراز 4750 توانسته اند در این دروس به 2 سوال از هر 10 سوال پاسخ دهند.

درس ریاضی دوازدهم انسانی نیز برای دانش آموزان ترازهای 5500 و 7000 منطبق با ده دهی مصوب و دانش آموزان ترازهای 4750 و 6250 یک واحد دشوارتر از ده دهی مصوب بوده است. دانش آموزان تراز 4750 در این درس به 1 سوال از 10 سوال پاسخ صحیح داده اند.  • سطح دشواری درس ریاضی بر مبنای سیستم چند از ده در مقطع متوسطه 2

  • نام مسئولین درس ریاضی متوسطه 2 در گروه مستندسازی آزمون: فرزانه خاکپاش-حمیدرضا رحیم خانلو-حسین اسدزاده

در نمودار بالا سطح دشواری دروس ریاضی در مقطع متوسطه 2 را مشاهده می کنید. با توجه به رنگ ها در بین دروس ریاضی متوسطه 2 دشوارترین درس، هندسه یازدهم ریاضی بوده است که در آن دانش آموزان ترازهای مختلف به طور میانگین 2 سوال کمتر از ده دهی مصوب یه سوالات پاسخ داده اند.

 ساده ترین درس در بین دروس ریاضی نیز آمار و احتمال یازدهم ریاضی بوده است و دانش آموزان تراز 4750 در این درس به 3 سوال از 10 سوال پاسخ داده اند.

 منطبق ترین دروس نیز به ترتیب ریاضی یازدهم انسانی، ریاضی یازدهم تجربی و حسابان یازدهم ریاضی بوده اند.

شما چه مقطعی هستید و به چند تا از 10 سوال در درس ریاضی پاسخ صحیح داده‏ اید؟

فرزانه خاکپاش
ارسال شده توسط : فرزانه خاکپاش