کارنامه‌ی اشتباهات ابزار مناسب این روزها است

آخرین آزمون نیم‌سال اول را پیشِ رو داریم. مرور تمام مباحث از ابتدای کتاب‌های درسی در این آزمون بی‌شک به شما این فرصت را خواهدداد تا اشکالات خود را شناسایی کنید.

کارنامه‌ی اشتباهات ابزار مناسب این روزها است

آخرین آزمون نیم‌سال اول را پیشِ رو داریم. مرور تمام مباحث از ابتدای کتاب‌های درسی در این آزمون بی‌شک به شما این فرصت را خواهدداد تا اشکالات خود را شناسایی کنید و چون این سومین تکرار این مباحث است، موانع کارتان به درستی شناخته خواهدشد.

تمرکز روی این اشکالات و موانع با صرف اندکی زمان و انرژی به شما بیشترین بازخورد را داده و درواقع پیشرفت چشمگیری خواهیدداشت. این آزمون به عبارتی زمینه‌ی این پیشرفت را مهیا می‌سازد و از طرفی برای رسیدن به آن هم ابزار معرفی می‌کند.

کارنامه‌ی اشتباهات آزمون‌های گذشته ابزاری کاملاً مناسب خواهد بود. سوالات اشتباه آزمون‌های قبل درواقع همان اشکالات یادگیری هستند که باید با تمرکز بر مبحث و تیپ سوالات و تمرین و تکرار، آن‌ها را مرتفع ساخت.

حل درس‌به‌درس سوالات کارنامه‌ی اشتباهات آزمون‌های 19 مهر و تاکنون را در در برنامه‌ی مطالعاتی خود داشته باشید.