نکته‌های حد و پیوستگی

نکته‌های حد و پیوستگی جمعبندی شده توسط فرهاد حامی مشاهده در لینک بالا...

نکته‌های حد و پیوستگی

دانش آموزان عزیز نکات حد و پیوستگی توسط فرهاد حامی در این فایل ضمیمه شده است و برای آزمون 29 آذر پیشنهاد می شود.

موفق باشید