مجموعه تست‌های دام دار هوش و استعداد ویژه آزمون 29 آذر

مجموعه تست‌های دام دار هوش و استعداد که از آزمون‌ها قبل گزینش شده اند.

مجموعه تست‌های دام دار هوش و استعداد ویژه آزمون 29 آذر

سلام بر ششمی های با استعداد

مجموعه تست دام دار  هوش و استعداد را برایتان آماده کرده ایم تا با مرور آن ها کم تر در دام های آموزشی بیفتید. بررسی این مجموعه برای آزمون 29 آذر بسیار مفید است.