برنامه‌ی مطالب صفحه درس گروه سوم دبستان از تاریخ 16 تا 29 آذر

هرروز هفته به یک درس اختصاص پیدا کرده است ودر این روز مطالبی که در صفحه‌ی مقطع شما ارسال می‌شود به همان درس ارتباط دارد.

برنامه‌ی مطالب صفحه درس گروه سوم دبستان از تاریخ 16 تا 29 آذر

هرروز هفته به یک درس اختصاص پیدا کرده است  ودر این روز مطالبی که در صفحه‌ی مقطع شما ارسال می شود به همان درس ارتباط دارد.

به عنوان مثال برای شما دبستانی‌های عزیز، روز شنبه روز درس فارسی است. در این روزتحلیل سوالات درس فارسی، تمرینات آمادگی برای آزمون بعدی، فیلم های آموزشی درس فارسی ، خلاصه درس، کلکسیون روش مطالعه و ... روی سایت قابل استفاده است.

شماهم می توانید در این روز در صفحه‌ی مقطع خودتان سوالات مربوط به درس فارسی رابپرسید تا گروه تولید آزمون به سوالات شما در این بخش پاسخ بدهند.

برنامه‌ی روز درس‌های سایت کانون از تاریخ 16 آذر تا 29 آذر برای گروه سوم دبستان به صورت زیر است :


خوبی تمرکز روی یک درس در هر روز این است که ما برای تولید محتوا برای شما دانش آموزان،مطمئن می‌شویم که به همه‌‌ی درس‌ها توجه کرده‌ایم و به اندازه مطالب آموزشی دراختیار شما قرار گرفته است. شما هم برنامه‌ی خودتان را به این برنامه وصل کنید تامطمئن شوید که برای همه‌ی درس‌ها وقت گذاشته‌اید. هر روز می‌توانید بعد از انجام تکالیف مدرسه روی یک درس تمرکز کنید،