فیلم آموزشی حسابداری خرید و فروش (قیمت‌گذاری موجودی کالا)

فیلم آموزشی حسابداری خرید و فروش- مبحث روش‌های قیمت‌گذاری موجودی کالا در سیستم ادواری- حسن عزیزی

فیلم آموزشی حسابداری خرید و فروش (قیمت‌گذاری موجودی کالا)

در این فیلم آموزشی،‌ حسن عزیزی مبحث روش‌های قیمت‌گذاری موجودی کالا در سیستم ادواری از کتاب حسابداری خرید و فروش مقطع دهم حسابداری را تدریس می‌کند.

فایل های ضمیمه

فیلم آموزشی حسابداری خرید و فروش(روش‌های قیمت‌گذاری موجودی کالا در سیستم ادواری)