تست‌های مقاطع مخروطی هندسه دوازدهم (مناسب آزمون 29 آذر)

این جزوه شامل تست‌های مقاطع مخروطی هندسه دوازدهم است که مطابق آزمون 29 آذر است.

تست‌های مقاطع مخروطی هندسه دوازدهم (مناسب آزمون 29 آذر)

این جزوه شامل تست های مقاطع مخروطی هندسه دوازدهم است که مطابق آزمون 29 آذر است. این تست ها برای مرور سریع مطالب مناسب هستند.

منبع :