آمادگی آزمون 29 آذر دهم حسابداری- وجوه نقد (1)

آمادگی آزمون 29 آذر دهم حسابداری- وجوه نقد (1) مهسا بگوند- مسئول درس دهم حسابداری

آمادگی آزمون 29 آذر دهم حسابداری- وجوه نقد (1)

پس از حل سوالات زیر، پاسخ خود را با فایل ضمیمه کنترل کنید:

1- امن‌ترین مکان برای نگهداری وجوه نقدی یک شرکت و یا مؤسسه، . . . است.

1) گاوصندوق شرکت                                              2) صندوق

3) نزد مدیرعامل                                                    4) بانک

2- مانده حساب بانک در دفاتر مؤسسات و شرکت‌ها، . . . است.

1) همواره بستانکار                                                 2) گاهی بستانکار و گاهی بدهکار

3) همواره بدهکار                                                   4) صفر

3- تفاوت اعلامیه بدهکار با اعلامیه بستانکار حساب بانکی چیست؟

1) تفاوتی ندارد.                                                   

2) اعلامیه بدهکار یعنی کم شدن از حساب بانک و اعلامیه بستانکار یعنی اضافه شدن به آن

3) اعلامیه بدهکار یعنی اضافه شدن به حساب بانک و اعلامیه بستانکار یعنی کم شدن از آن                      

4) هر دو مورد به معنی اضافه شدن به حساب بانک می‌باشد.