آمادگی آزمون 29 آذر دهم حسابداری- دانش فنی پایه (1)

آمادگی آزمون 29 آذر دهم حسابداری- دانش فنی پایه (1) مهسا بگوند

آمادگی آزمون 29 آذر دهم حسابداری- دانش فنی پایه (1)

پس از حل سوالات زیر، پاسخ خود را با فایل ضمیمه کنترل کنید:

1- عبارت زیر معرف کدام گزینه است؟

«واحد اقتصادی مشخص و جداگانه‌ای که اطلاعات حسابداری فقط در مورد آن تهیه می‌شود.»

1) دایره حسابداری                                                 2) شخصیت اقتصادی

3) شخصیت بازرگانی                                              4) شخصیت حسابداری

 2- کدام دسته جزء استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی نمی‌باشد؟

1) مجلس                                                            2) وزارت دارایی

3) بانک                                                              4) مدیرکل

3- کدام گزینه در مورد واحدهای اقتصادی صحیح نمی‌باشد؟

1) واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به دو دستة انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌شود.        

2) شرکت‌های تعاونی مصرف از واحدهای تعاونی است.

3) شرکت فولاد ایران از واحدهای انتفاعی است.                                                  

4) سازمان حفاظت از محیط زیست و نیروی انتظامی از واحدهای اقتصادی بخش عمومی به شمار می‌آیند.