کتاب حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

مهم‌ترین تغییر در کتاب‌های هنرستان، آموزش و ارزشیابی بر اساس شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌نحو درست است. توانایی شامل دانش و مهارت و نگرش است.

کتاب حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

مهم‌ترین تغییر در کتاب‌های هنرستان، آموزش و ارزشیابی بر اساس شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌نحو درست است. توانایی شامل دانش و مهارت و نگرش است.

این کتاب از مجموعه‌ی کتاب‌های کارگاهی است که خاص رشته‌ی حسابداری تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه‌ای برای دیگر در‌س‌هاست.

به‌طور کلی، هدف از مطالب و مفاهیم این کتاب، آشنایی با وظایف و رفتارهای کمک‌حسابدار (در بخش حسابداری دریافت‌ها و پرداخت‌ها، اسناد تجاری و انتظامی، تحریر دفاتر قانونی، تنخواه‌گردان و تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی) است.

در این کتاب، در بخش‌های گوناگون، به‌طور ویژه با مفاهیمی مانند حسابداری پرداخت‌ها (ثبت پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری، مؤسسات حسابداری)، حسابداری دریافت‌ها (اسناد دریافتی، سفته، چک و قوانین مربوط به آن‌ها، دارایی و حسابداری صندوق)، تحریر دفاتر قانونی (کنترل اسناد مالی، تنظیم سند حسابداری، دفاتر حسابداری، دفاتر غیررسمی و رسمی)، حسابداری امور مرتبط با تنخواه‌گردان (تنخواه و ضوابط مربوط به آن، کنترل اسناد هزینه) و حسابداری تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی (دریافت صورت‌حساب بانکی، صورت‌حساب مشتری، دفتر معین، مراحل تنظیم صورت مغایرت بانکی) آشنا خواهید شد.

منبع :