سوال‌های پیشنهادی محمد قدس برای درس فیزیک 3 آزمون 15 آذر

سوال‌های پیشنهادی محمد قدس برای درس فیزیک 3 آزمون 15 آذر- قابل مشاهده در لینک بالا

سوال‌های پیشنهادی محمد قدس برای درس فیزیک 3 آزمون 15 آذر

دانش‌آموزان دوازدهم تجربی سلام

محمد قدس برای آمادگی پیش از آزمون 15 آذر در درس فیزیک ، تمرین  11 تست زیر را از کتاب فیریک جامع کنکور تجربی پیشنهاد داده است.

شماره سوال

علت انتخاب

2164

بررسی نیروی عمودی سطح و حرکت آسانسور

2179

ترکیب سوال آسانسور با حرکت شناسی

2186

بررسی جامع اصطکاک ایستایی

2189

بررسی مفهمومی ترکیب نیروهای اصکاک ایستایی و جنبشی با حرکت شناسی

2195

بررسی مفهومی ترکیب نیروی اصطکاک با نیروی عمودی سطح

2206

بررسی حرکت جسم در امتداد افق و تاثیر نیروی اصطکاک

2229

بررسی حرکت جسم در امتداد افق و تاثیر نیروی اصطکاک تا توقف کامل جسم

2250

بررسی نیروی کشسانی فنر و تغییرات طول آن

2253

بررسی کشش طناب و تعادل

2262

بررسی نیروی کشش طناب و قانون دوم نیوتن

2279

بررسی نیروی کشش طناب در حرکت بر راستای قائم در حالت شتابدار