حل سؤالی از مبحث قانون دوم نیوتون

در این مجموعه سؤال 61 آزمون غیرحضوری 1 آذر حل شده است.

حل سؤالی از مبحث قانون دوم نیوتون

آزمون‌های غیرحضوری،‌آزمون‌هایی هستند که مباحث آزمون‌بعدی را بررسی می‌کنند این بررسی در قالب سؤال‌های تستی یا چهارگزینه‌ای است و شما می‌توانید از طریق صفحه شخصی خود این آزمون ها را شرکت کنید.

در زیر یکی از سؤال‌های درس فیزیک توسط پشتیبان خانم شعاعی بررسی شده است.

فایل های ضمیمه