بررسی یک سؤال دام دار فیزیک

در این مجموعه خانم شعاعی پشتیبان کانون به بررسی سؤال دام‌دار پرداخته است.

بررسی یک سؤال دام دار فیزیک

عاطفه شعاعی

رتبه کنکور:2895

عیار علمی:ارشد عمران شهید رجایی

عیار کانونی:4 سال پشتیبان کانون

منطقه : تهران شمال

سوال 172 فیزیک آزمون 1 آذر

172) بین کمیت های جریان اکتریکی ،  فشار،   تندی   ،   نیرو  ،   زمان   ،    مسافت   و   کار  به ترتیب از راست به چپ چند مورد کمیت

                        

برداری و چند مورد کمیت اصلی SI  هستند؟


بررسی یک سؤال دام دار فیزیک


دام آموزشی سوال:جریان الکتریکی یک کمیت اصلی و نرده ای می باشد

سؤال‌های دام دار هر آزمون را می توانید در صفحه مقطع آن ببینید.