گزیده نکات مبحث دینامیک

دانش آموزان عزیز خلاصه درس و نکات دینامیک به منظور آمادگی شما در این مبحث برای آزمون 15 آذر ضمیمه شده است این فایل توسط خسرو ارغوانی فر گرد آوری شده است.

گزیده نکات مبحث دینامیک

دانش آموزان عزیز 

خلاصه درس و نکات دینامیک به منظور آمادگی شما در این مبحث برای آزمون 15 آذر ضمیمه شده است.

 این فایل توسط خسرو ارغوانی فر گرد آوری شده است. 

و مناسب هر دو نظام قدیم و جدید می باشد.