کارنامه‌ی 5 نوع درس یک کارنامه‌ی منحصربه‌فرد است

در سایت کانون امکانی به نام جعبه‌ابزار برای استفاده‌ی دانش‌آموزان کانونی تعبیه شده است.

کارنامه‌ی 5 نوع درس یک کارنامه‌ی منحصربه‌فرد است

در سایت کانون امکانی به نام جعبه‌ابزار برای استفاده‌ی دانش‌آموزان کانونی تعبیه شده است. برای استفاده‌ی بهتر و دقیق‌تر از کارنامه‌های موجود در جعبه‌ابزار باید شناخت کافی از آن‌ها داشته باشیم.

یکی از این کارنامه‌ها کارنامه‌ی 5‌نوع‌درس می‌باشد:

بعد از هر آزمون در سایت کانون وضعیت خود را در کارنامه‌ی 5نوع‌درس بررسی کنید. این کارنامه شامل نقاط رنگی است که بر پایه‌ی چند از 10 صحیح درس‌های شما نمایش داده شده است. نقاط قوت پایدار(آبی) -نقاط قوت(سبز)- درس‌هایی که نیاز به کمی تلاش دارند(زرد)- درس‌های نوسانی(نارنجی) و درس‌هایی که نیاز به تلاش جدی دارند(قرمز).

نکته‌ی مهم این است که این کارنامه منحصربه‌فرد هر دانش‌آموز است.

هر دانش‌آموز می‌تواند با کمک این کارنامه نقاط ضعف خود را بهبود ببخشد و همچنین روش‌هایی را که باعث پیشرفت او شده شناسایی کند. دانش‌آموز می‌تواند به کمک کارنامه‌ی 5نوع‌درس نقاط قوت را شناسایی کرده و روشی را که برای درس‌های قوی دارد به سایر درس‌ها تعمیم دهد که این کار باعث پیشرفت چشم‌گیر او می‌شود.