بررسی سوالات پر بحث ریاضی آزمون‌های ششم ابتدایی

بررسی سوالات پر بحث ریاضی ششم دبستان آزمون‌ها اخیر کانون همراه با دلیل و مشخص کردن گزینه دام

بررسی سوالات پر بحث ریاضی آزمون‌های ششم ابتدایی

ششمی  ها سلام !!!

تعدادی سوال ریاضی از مجموعه سوالات پر بحث آزمون های قبل برایتان انتخاب  کردیم پیشنهاد می کنیم این سوالات را قبل از آزمون 15 آذر مطالعه کنید تا از تکرار  این اشتباهات جلو گیری کنید.