نکات درس دوم علوم چهارم دبستان_قسمت دوم (انرژی،نیاز هرروزما)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، نکات درس دوم علوم چهارم دبستان_قسمت دوم (انرژی،نیاز هرروزما) می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نکات درس دوم علوم چهارم دبستان_قسمت دوم (انرژی،نیاز هرروزما)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، نکات درس دوم علوم چهارم دبستان_قسمت دوم (انرژی،نیاز هرروزما) می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

1-مطابق با سرفصل های کتاب درسی

2-همراه با مثال برای یادگیری بهتر