نکات مهم درس دوم علوم سوم دبستان (خوراکی ها)_قسمت دوم

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، نکات مهم درس دوم علوم سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نکات مهم درس دوم علوم سوم دبستان (خوراکی ها)_قسمت دوم

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، نکات مهم درس دوم علوم سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

1-مطابق با سرفصل های کتاب درسی

2-همراه با مثال برای یادگیری بهتر