نمونه سوال تستی فصل اول ریاضی چهارم دبستان(اعداد والگوها)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، نمونه سوال تستی فصل اول ریاضی چهارم دبستان(اعداد والگوها) می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوال تستی فصل اول ریاضی چهارم دبستان(اعداد والگوها)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، نمونه سوال تستی فصل اول ریاضی چهارم دبستان(اعداد والگوها) می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.