نمونه سوال تستی فصل اول ریاضی سوم دبستان(الگوها)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، نمونه سوال تستی فصل اول ریاضی سوم دبستان(الگوها) می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوال تستی فصل اول ریاضی سوم دبستان(الگوها)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، نمونه سوال تستی فصل اول ریاضی سوم دبستان(الگوها) می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.