مطالب درسی مربوط به درک عمومی ریاضی و فیزیک و ترسیم فنی

مطالب درسی مربوط به درک عمومی ریاضی و فیزیک و ترسیم فنی منطبق با برنامه راهعبردی آزمون‌های 98-99 دراین مقاله ، یک شنبه هر هفته ارسال میشوند.

مطالب درسی مربوط به درک عمومی ریاضی و فیزیک و ترسیم فنی

 

  درک عمومی ریاضی و فیزیک 

   

   ترسیم فنی


مطالب درسی مربوط به درک عمومی ریاضی و فیزیک و ترسیم فنی منطبق با برنامه راهعبردی آزمون های 98-99 دراین مقاله ، یک شنبه هر هفته ارسال میشوند.


چند ضلعی ها

    دایره    در این مقاله مطالب مربوط به این دو درس یکشنبه هر هفته به روز رسانی میشود.

تهیه شده در گروه هنر کانون

نسیم پوراحمد
ارسال شده توسط : نسیم پوراحمد