آزمونک زیست فصل 3 سال دوم -محمدرضا قراجه مرند

پیش آزمون شماره سه از مبحث سفری در دنیای جانداران همراه با تحلیل صوتی

آزمونک زیست فصل 3 سال دوم -محمدرضا قراجه مرند

نظام قدیمی های عزیز 

سلام ، پیش آزمون شماره سه توسط محمدرضاقراجه مرند ارائه شده است 

که شما دانش آموزان عزیز می توانید سوالات و تحلیل صوتی آن را در فایل ضمیمه

دانلود و مطالعه فرمایید.