مشارکت تأثیرگذار اولیا در برنامه‌ریزی درسی برای فرزندان

نتایج تحقیقات علمی بیانگر این نکته است که دانش‌آموزان در اغلب موارد، تمایل بیشتری به موفقیت‌های علمی و اجتماعی دارند تا اینکه بخواهند در زمینه‌ی وظایف فردی در خانواده موفق شناخته شوند.

مشارکت تأثیرگذار اولیا در برنامه‌ریزی درسی برای فرزندان

نتایج تحقیقات علمی بیانگر این نکته است که  دانش‌آموزان در اغلب موارد، تمایل بیشتری به موفقیت‌های علمی و اجتماعی دارند تا اینکه بخواهند در زمینه‌ی وظایف فردی در خانواده موفق شناخته شوند. این ویژگی تا حدی متأثر از جذابیت‌های حضور در جمع همتایان و اهمیتِ بازخوردی است که فرد از آنان می‌گیرد؛ اما تلاش برای استفاده از فرصت‌های پیشرفت فردی باعث می‌شود از ظرفیت‌های این ویژگی برای ایجاد موفقیتی متعادل در هر دو حوزه استفاده شود؛ یعنی حفظ و بهبود موفقیت‌های اجتماعی در کنار نقش‌آفرینی موفق در خانواده.

ساعت‌های مطالعه‌ی دانش‌آموزان که می‌توان آن‌ها را در قالب برنامه‌ی مدون درسی مدیریت کرد، مقدمه‌ی فراگیری مطالب و انجام تکالیف درسی یا بهبود مهارت‌های آموزشی آن‌هاست؛ اما به‌دلیل عوامل متعدد کاهنده‌ی تمرکز، آن‌ها نمی‌توانند تمرکز خود را در این زمان‌ها به درس معطوف کنند. در برخی موارد هم اصلاً این پتانسیل وجود ندارد که برنامه‌ی مدوّنی برای یک روز داشته باشند. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مشارکتی اولیا در پیشبرد اهداف تحصیلی دانش‌آموزان، کمک آن‌ها به برنامه‌ریزی برای مطالعه‌ در منزل است. با مبناقراردادن ویژگی‌های شخصیتی و شناخت استعدادهای محوری و آن بخش از مهارت‌های دانش‌آموز که نیاز بیشتری به تقویت دارد، می‌توانید با بهره‌گیری از نظر مربیان، برنامه‌ی مناسبی برای مطالعاتی آن‌ها در منزل فراهم کرده و با نظارت دقیق، نقش خود را به‌خوبی ایفا کنید.

از جلسات هم‌اندیشی آموزشی در منزل استفاده کنید. جلساتی که در عین منظم‌بودن، از نظر زمانی و پوشش‌دادن موارد متعدد درسی و آموزشی و بازخوردگیری از فعالیت‌های دانش‌آموزان، هدف واحدی را دنبال کند که آن هم تقویت مهارت‌های درسی دانش‌آموز در بلندمدت است. موضوعات مطرح‌شده در این جلسات تا حد خیلی زیادی به تعامل شما با مربیان وابسته است و مشارکت پویا در این زمینه، سهم مؤثری در پیشبرد اهداف هر دو گروه خواهد داشت.

این راهکارها که بر مبنای مشارکت هوشمندانه‌ی اولیا با مدرسه در زمینه‌ی ارتقای آموزشی دانش‌آموزان انجام می‌شود، در کوتاه‌مدت می‌تواند تأثیرات شگرفی بر ارتقای مهارت‌های چندگانه‌ی آن‌ها داشته باشد.