برای بازخوردهایم چقدر ارزش قائلم؟

زحمت می‌کشید و درس می‌خوانید؛ ولی احساس می‌کنید هنوز کارتان نیمه‌تمام است و آماده نیستید.

برای بازخوردهایم چقدر ارزش قائلم؟

زحمت می‌کشید و درس می‌خوانید؛ ولی احساس می‌کنید هنوز کارتان نیمه‌تمام است و آماده نیستید. احساس می‌کنید نمی‌توانید همه‌ی آنچه را فراگرفته‌اید، به‌خوبی به یاد آورید و بالاخره دغدغه‌ی تسلط‌نداشتن در یک درس، شما را از حضور در آزمون پیش رو بازمی‌دارد. در این صورت امکان استفاده از بازخورد واقعی علمی و مشاوره‌ای را از دست می‌دهید.

اگر بپذیریم که کارنامه‌ها ابزار تغییر و تکامل و پیشرفت ما هستند، در مسیر یادگیری، به‌ویژه آزمون‌‌های برنامه‌ای دوهفته‌ای خود، نباید اختلال ایجاد کنیم. همه‌ی ما برای انجام کارهایمان برنامه‌ریزی می‌کنیم؛ اما چقدر برای اصلاح و ارتقای آن وقت می‌گذاریم؟

بسیار ساده‌انگارانه است که فکر کنیم برنامه فقط تعیین و نوشتن و جدول‌کشیدن و گزارش‌دادن چند ساعت مطالعه است. همه‌ی سختی‌هایی که در طول دو هفته می‌کشیم، با جدی‌نگرفتن آزمون جمعه‌، زیر پا گذاشته می‌شود و این به معنای نفهمیدن مفهوم برنامه‌ریزی است.

آزمون بخشی از برنامه است و مهم‌تر از آن، بازخوردهایی است که به اصلاح روش‌ها و منابع و سرانجام پیشرفت منتهی می‌شود.

منبع :