تشبیه و مجاز از علوم و فنون ادبی 2 يازدهم
یازدهم انسانى     دبیر : محمد نورانی