مبحث دینامیک(فیزیک 3)-سوالات پیشنهادی رتبه 38 تجربی-15 آذر

در این فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحث دینامیک فیزیک 3 از رتبه 38 منطقه 3 را با یکدیگر مشاهده میکنیم...

مبحث دینامیک(فیزیک 3)-سوالات پیشنهادی رتبه 38 تجربی-15 آذر

محمدمهدی کریمی رکن آبادی

رتبه 38 منطقه 3 - پزشکی شهید بهشتی

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث دینامیک فیزیک دوازدهم 

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون پانزدهم آذر تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی محمدمهدی کریمی رکن آبادی را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .


                                                         پشتیبـــــــــان ویـــــــژه 

فایل های ضمیمه

فیلم:محمدمهدی کریمی رکن آبادی-سوالات پیشنهادی و روش مطالعه دینامیک فیزیک 3-15آذر