بررسی چند سوال دام دار علوم ششم

چند سوال انتخاب شده از آزمون قبل به صورت تشریحی توضیح داده شده است.

بررسی چند سوال دام دار علوم ششم

چند سوال از سه آزمون قبل ویژه آزمون 15 آذر  انتخاب  شده است که پیشنهاد می کنیم این سوالات را قبل از آزمون مرور کنید.

فایل را از زیر دانلود کنید