سوالات پیشنهادی رتبه41ریاضی در مبحث دینامیک(فیزیک3)-آزمون15آذر

در این مطلب سوالات پیشنهادی و روش مطالعه عرفان بقایی در مبحث دینامیک درس فیزیک سه را ویژه آمادگی در آزمون15آذر باهم مشاهده میکنیم...

سوالات پیشنهادی رتبه41ریاضی در مبحث دینامیک(فیزیک3)-آزمون15آذر

عــــــرفان بقـــایی

رتبــه41 منطقــه1 - دانشجــوی بـرق شریـــف

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث دینـــامیک از درس فــــیزیک دوازدهـــم

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون پانزدهم آذر تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی عرفـان بقایــی را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .


     پشتیبـــــــــان ویـــــــژه     

فایل های ضمیمه

فیلم : عرفان بقایی - روش مطالعه و سوالات پیشنهادی دینامیک(فیزیک3) - آزمون15آذر