محمد رضایی بقا: فیلم تحلیل دین و زندگی 1 آذر انسانی

در این فیلم، محمد رضایی بقا به تحلیل تفصیلی و روش مند درس دین و زندگی آزمون 1 آذر رشته انسانی می‌پردازد.

محمد رضایی بقا: فیلم تحلیل دین و زندگی 1 آذر انسانی

در این فیلم، محمد رضایی بقا به تحلیل تفصیلی و روش مند درس دین و زندگی آزمون 1 آذر رشته انسانی می پردازد.


فیلم ضمیمه را مشاهده یا دانلود کنید

فایل های ضمیمه