روش مطالعه‌ی مبحث دینامیک مثلثات رتبه‌ی 1 تجربی

در این مطلب روش مطالعه‌ی مبحث دینامیک و مثلثات فاطمه زارعی،رتبه‌ی 1 تجربی را میخوانید

روش مطالعه‌ی مبحث دینامیک مثلثات رتبه‌ی 1 تجربی


فاطمه زارعی

 رتبه1 ایثارگران – پزشکی تهران

 فصل دینامیک :

در این فصل من ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کردم و سعی میکردم نکات مهم حفظی و مفهومی را یاد بگیرم و تمام تمرین های کتاب درسی را حل میکردم.بعد سراغ کتاب تست میرفتم و تعداد زیادی تست حل میکردم.خلاصه ای از فرمول ها و روابط این فصل تهیه کرده بودم و مدام آنها را مرور میکردم.تعدادی تست برای خودم نشان دار کردم و در بازه های از سال به آنها برگشتم.

 فصل مثلثات ریاضی دوازدهم:

جزوه استادم را کامل حل میکردم و به نکاتی که استاد به جزوه اضافه میکرد توجه جدی میکردم.بعد سراغ منبع تست خود میرفتم و سعی میکردم تمام تست های آن را حل کنم و از نکات و راه حل های استادم برای حل تست ها استفاده کنم.تعدادی تست نشان دار کردم و در بازه های به آنها برگشتم.گاهی نگاهی به خلاصه درسنامه کتاب تستم میکردم.