سوالات پیشنهادی رتبه67 تجربی در دروس زیست و دینی - آزمون 1 آذر

در این مطلب سوالات پیشنهادی نیلوفر مرادی در مباحث انتقال اطلاعات در نسل‌ها و درس 4 دین و زندگی را با هم می‌خوانیم...

سوالات پیشنهادی رتبه67 تجربی در دروس زیست و دینی - آزمون 1 آذر

نیلوفر مرادی

رتبه67 منطقه2 - دانشجوی پزشکی تهران

مباحث انتخابی جهت پیشنهاد سوالات : 

* مبحث انتقال اطلاعات در نسل ها از زیست شناسی دوازدهم

* مبحث فقط برای تو ( درس4 ) از دین و زندگی دوازدهم

روش مطالعه مبحث انتقال اطلاعات در نسل ها زیست دوازدهم :

 نکته برداری از روابط بین الل ها در این مبحث برای من ضروری بود و سعی میکردم با حل یک سری مسائل ژنتیکی نکات را برای خودم تفهیم کنم. از جمله نکات مهم این مبحث تفاوت بین هم توانی و بارزیت ناقص،پیدا کردن فنوتیپ ها در صفات پیوسته و ناپیوسته و تاثیر محیط بر فنوتیپ است که من این نکات را اول از کتاب درسی به طور دقیق بررسی کرده سپس با تست زنی نکات بیشتری را به دست میاوردم.

روش مطالعه درس ۴ دینی دوازدهم :

دو آیه ابتدایی درس بسیار مهم و سوال خیز هستند و به مراتب توحید نیز ارتباط دارند که من تمامی این روابط را معلوم کرده و یادداشت کرده بودم همچنین مفهوم حسن فاعلی و فعلی و ریا را از مثال های مطرح شده در کتابهایی همچون کتاب آبی یاد گرفتم .

- سوالات پیشنهادی نیلوفر مرادی در این مباحث را از فایل ضمیمه شده زیر می توانید بارگذاری و مشاهده نمایید .

- همچنین فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی نیلوفر مرادی در زیر پیوست شده است و میتوانید آن را مشاهده کنید .

فایل های ضمیمه

فیلم :نیلوفر مرادی - سوالات پیشنهادی انتقال اطلاعات در نسل ها ( زیست شناسی )
فیلم : نیلوفر مرادی - سوالات پیشنهادی فقط برای تو ( دینی دوازدهم )