آمادگی آزمون 1 آذر یازدهم حسابداری- حسابداری حقوق و دستمزد (2)

آمادگی آزمون 1 آذر یازدهم حسابداری- حسابداری حقوق و دستمزد (2) مهسا بگوند

آمادگی آزمون 1 آذر یازدهم حسابداری- حسابداری حقوق و دستمزد (2)

آمادگی آزمون 1 آذر یازدهم حسابداری

کتاب حسابداری حقوق و دستمزد

مباحث

ساعت کاری موظف (عادی) http://www.kanoon.ir/Article/249613

انواع کارکرد پرسنل، اضافه‌کاری و نوبت‌کاریhttp://www.kanoon.ir/Article/249614

مأموریتhttp://www.kanoon.ir/Article/249616

تعطیل‌کاری و دورکاریhttp://www.kanoon.ir/Article/249617

مرخصی http://www.kanoon.ir/Article/249618

تهیه شده توسط مهسا بگوند