در درس تاریخ و جغرافیا چه سؤالاتی دام‌دار بودند ـ 17آبان

تحلیل سؤالات دام‌دار آزمون 17 آبان در درس تاریخ و جغرافیا از دید دبیر سرای دانش

در درس تاریخ و جغرافیا چه سؤالاتی دام‌دار بودند ـ 17آبان

سؤال  99  ـ تاریخ (2)

تحلیل: سؤال عبارتی که تعداد غلط‌های عبارت را خواسته است.

این عبارت 3 غلط دارد؛ اولاً: مسعودی در سنجش اعتبار گزارش‌های تاریخی بر فاصلة زمانی و مکانی تأکید داشته است.

ثانیاً: روش سودمند برای تعیین اعتبار اخبار و اسناد، روش عقلی است.

ثالثاً: اعتبارسنجی به‌کمک دستاورد‌های سایر علوم انسانی، امروزه به‌عنوان مطالعات بین رشته‌ای در جهان، روبه افزایش است.

31درصد دانش‌آموزان به اشتباه ( گزینه«4») 4 غلط در این متن پیدا کرده‌اند.

سؤال 107 ـ جغرافیا (2)

31درصد پاسخ‌دهندگان گزینه«2» را به اشتباه انتخاب کرده‌اند.

تحلیل: در تصویر صفحة 24 کتاب درسی، که چگونگی تشکیل باد را بیان می‌کند، گفته شده است که هوا در قسمت سطح زمین کم‌فشار (گرم ) است. وقتی به سمت بالا حرکت می کند منبسط می‌شود سرد و متراکم می‌شود و به سمت پایین حرکت می‌کند و نواحی فشار زیاد را به‌وجود می‌آورد.

طبق تصویر صورت  سؤال (شمارة 3) نواحی سطح زمین را نشان می‌دهد که پرفشار است.

بر روی منطفة گرم مرکز فشار، کم‌فشار است.

در مرکز پرفشار، هر چه به‌سمت مرکز ناحیه پیش می‌رویم، فشار هوا افزایش می‌یابد.

سؤال 108ـ جغرافیا (2)

30درصد پاسخ‌دهندگان گزینة«2» را به اشتباه انتخاب کرده‌اند.

تحلیل: دانش‌آموزان  در تعریف تودة هوا جهت افقی و عمودی را با هم اشتباه گرفته‌اند.

علت انتخاب گزینه«2»؛ جبهة قطبی در منطقة معتدله واقع شده است و دانش‌آموزان در ذهنشان این تصور وجود دارد که چون جبهة قطبی است، پس باید در منطقة قطبی قرار داشته باشد.