آمادگی آزمون 1 آذر یازدهم گرافیک- طراحی2

ترکیب سطوح خاکستری - سایه‌ها بر اساس روابط با هم نمود دارند.

آمادگی آزمون 1 آذر یازدهم گرافیک- طراحی2

ترکیب سطوح خاکستری

- سایه‌ها بر اساس روابط با هم نمود دارند. استفاده از خاکستری‌های متعدد و به کارگیری تباین (کنتراست) نور و سایه با ابزار طراحی که در اختیار دارید می‌تواند به شناخت شما در ایجاد روابط سایه‌ها کمک کند. در طبیعت، سایه‌ها با گذشت زمان تغییر می‌کنند.

- بهترین راه این است که اول خاکستری‌ها را فراموش نمایید و فقط منظره را به سیاه و سفید تبدیل کرده و به جای سایه‌های مختلف مرز آن‌ها را مشخص کنید. پس از این که بخش‌های مثبت و منفی طرح را با سایه‌های شدید مشخص کردید، خاکستری‌های تیره و سیاه را در یک گروه و خاکستری‌های روشن و سفید را در گروه دیگر قرار دهید و به طرح اضافه کنید.

- یکی از مشکلات اصلی در فراگیری طراحی، پیش‌دانسته‌های ما از آن است. یک طراحی کامل با سایه و روشن، نیاز به دقت در روابط بین تیره‌ترین بخش و روشن­ترین بخش عناصر در طبیعت دارد.

- در صحنه‌های برفی، نه تنها سایه‌ها کم‌رنگ نیستند، بلکه با تیرگی و تباین (کنتراست) بیش‌تر نیز مورد تاکید واقع می‌شوند.

Ÿ ژن فرانک، مراحل اجرای طراحی منظره با مداد

- در طراحی از منظره، سعی کنید از چند مداد با درجات تیرگی مختلف استفاده کنید و از امکانات تیرگی و خاکستری مدادهایتان بهره گیرید.

پنج نکتة مهم برای طراحی از منظره

1- کاغذ طراحی را دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگه دارید.

2- در حین طراحی با چشم نیم‌باز، طبیعت را نگاه کنید تا عناصر طبیعت را ساده‌تر و خلاصه­تر ببینید و طراحی را با ترکیب سنجیده­تری انجام دهید. با چشم نیم­باز می‌توان تعداد سایه‌ها را به سه سایة اصلی، خلاصه کرد: روشن، نیمه­روشن و تاریک. سفیدی کاغذ، چهارمین درجة روشنایی طراحی خواهد بود.

3- قبل از کار اصلی، پیش­طرح­های کوچک تهیه کنید.

4- جزییات و سایه‌ها را با دقت و حوصله به طرح اضافه نمایید. این مرحلة طراحی، بیش­ترین زمان را به خود اختصاص می‌دهد.

5- یک‌دستی اجزای طرح را در ارتباط با یک‌دیگر بسنجید. توجه داشته باشید که یک‌دستی و واحد بودن کار طراحی در حوزه‌های مختلف مثل: ابزار، نقطة دید، ترکیب‌بندی و نحوة اجرای تکنیکی در مراحل گوناگون از اهمیت خاصی برخوردار است. همة قسمت­های طرح را در ارتباط با هم کامل کنید و خاکستری‌ها را در کل با هم بسنجید.


کتاب جامع یازدهم هنرستان رشته گرافیک

فاطمه ارجمندی نژاد
ارسال شده توسط : فاطمه ارجمندی نژاد
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید