آمادگی آزمون 1 آذر دهم گرافیک و معماری- مبانی هنرهای تجسمی 2

حجم تعریف: اجسامی که دارای سه بعد طول، عرض و ارتفاع یا عمق باشند.

آمادگی آزمون 1 آذر دهم گرافیک و معماری- مبانی هنرهای تجسمی 2

 lحجم

تعریف: اجسامی که دارای سه بعد طول، عرض و ارتفاع یا عمق باشند.

انواع حجم در طبیعت:

1- منظم مثل درخت، میوه، تخم پرندگان و جانوران

2- غیرمنظم مثل صخره‌ها، گیاهان و حیوانات

روش‌های ایجاد حجم در هنر تجسمی:

1- گسترش نقطه در سه بعد

2- حرکت پاره‌خط در جهت‌های مختلف

حجم مجازی:

حجمی که از نظر بصری وجود داشته باشد، ولی همیشه ملموس و مادی نیست، حجم مجازی نام دارد.

ویژگی

چرخش به دور محور عمودی

احجام ایجاد شده توسط سطوح:

حرکت دورانی

ویژگی

مثلث مخروط  ایستا و پایدار در صورت قرارگیری روی قاعده

چرخش به دور محور قطری

ویژگی

مربع و مستطیل استوانه  ناپایدار در جهت جانبی و مایل به حرکت

دایره کره  تمایل به حرکت

حجم باز:

شکل دادن به یک ورق کاغذی، یک ورق مقوایی یا فلزی بدون آن که دو سر آن به یک‌دیگر متصل شود، حجم باز نام دارد.

n نکته: حجم باز، به لحاظ اندازه و شکل قابل تغییر است.

حجم مثبت ï  فضایی که حجم اشغال می‌کند.

حجم منفی ï  فضای پیرامون حجم یا مابین دو حجم یا حفره­ی میان یک حجم توخالی مثل فضای داخل یک لوله­ی قطور

احجام پایه:

کره، مکعب و هرم، جزء احجام هندسی پایه هستند.


کتاب جامع دهم هنرستان رشته گرافیک و نقشه‌کشی معماری