آمادگی آزمون 1 آذر دهم کامپیوتر- نصب و راه‌اندازی 3

ویرایش جدول در برنامة Word: - مسیر کلی دسترسی عبارت است از: زبانة layout گروه Rows & Columns

آمادگی آزمون 1 آذر دهم کامپیوتر- نصب و راه‌اندازی 3

ویرایش جدول در برنامة Word:

- مسیر کلی دسترسی عبارت است از: زبانة layout   گروه Rows & Columns

- گزینه‌های آن عبارتند از:

Insert above: درج سطر / ستون در بالای سطر و ستون جاری

Insert below: درج سطر / ستون در پایین سطر و ستون جاری

Insert left: درج سطر / ستون در سمت چپ سطر و ستون جاری

Insert Right: درج سطر / ستون در سمت راست سطر و ستون جاری

- حذف جدول و قسمت‌های آن: با مراجعه به مسیر زبانه‌یlayout   گروهRows & Columns   گزینة Delete

گزینه‌های آن عبارتند از: Delete cells (حذف سلول‌ها) - Delete Column (حذف ستون)- Delete Rows (حذف سطرها) - Delete Table (حذف جدول)

الگو Template

- برای ایجاد اسناد آماده قابل انتخاب در هنگام ایجاد سند است.

- در برگیرنده‌ی صفحه‌بندی، چیدمان، توضیحات و قالب‌بندی است.

- الگوها یک بار طراحی شده و بارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سبک (Style)

- مجموعه قالب‌بندی‌های اعمال شده به متن است.

- مسیر دسترسی آن: زبانة Home   گروه Style  روی سبک دلخواه خودتان کلیک راست و انتخاب گزینة Modify  مشاهده پنجره تنظیمات سبک انتخابی است. سپس می‌توانید هر قالب‌بندی موردنظر را به آن سبک اعمال کنید.

عملیات جستجو و جایگزینی

- روش اجرا: در نرم‌افزار Word  زبانة Home گزینة Find برای جستجو و گزینة Replace برای جایگزینی است.

- جستجوی پیشرفته: در نرم‌افزار Word  زبانة Home گزینة Find انتخاب کشو کنار آن  گزینة Advanced را انتخاب می‌کنیم.

در صورتی که گزینة Find whole words only انتخاب شود، جست‌وجو یا جای‌گزینی روی کل آن عبارت انجام می‌گردد.

بخش‌بندی

- بخش‌بندی شامل سر صفحه و پاصفحه، شماره صفحه و ستون‌بندی هست.

- برای بخش‌بندی از عملیات Section break استفاده می‌کنیم.

- ایجاد بخش جدید: زبانه Layout  بخش Section break  مثلاً گزینة next page صورت می‌پذیرد.

- انواع بخش‌بندی: Odd Page (صفحات فرد) – Contiue – Even page – (پیوسته) Next Page (صفحات بعدی) است.

فهرست مطالب

- کاربرد: برای جستجو و دسته‌بندی سریع‌تر و بهتر است.

- روش اجرا: زدن کلید Enter برای ایجاد یک بند (پاراگراف) زبانة Refrences  فهرست Table of Contents.

n نکته: فهرست مطالب بخشی را وارد لیست می‌کند که پیش‌تر به عنوان Heading در قسمت Style انتخاب شده است و گزینة فهرست دستی Manual Table است.

تنظیمات کاغذ (کلید میانبر چاپ Ctrl+P )

تنظیم حاشیه کاغذ: مراجعه به زبانه Layout   گزینة Margins

تنظیم حاشیه دلخواه: با انتخاب زبانهLayout   گزینة Margins  گزینة Custom Margins موجب تنظیم حاشیه می‌شود.

تنظیم جهت کاغذ (افقی یا عمودی ): زبانه Layout  گزینة Orientation

تنظیم اندازة کاغذ: زبانة Layout   گزینة Size

تنظیمات بیش‌تر برای اندازه کاغذ: انتخاب زبانة Layout   انتخاب گزینة Size  کلیک بر روی دکمة More page Size.