منتخب سوالات دام دار آزمون‌های اخیر در درس فیزیک دهم یازدهم

این مجموعه سوال برای تمرین و آمادگی برای آزمون آتی( 1 آذر ) جمع آوری شده است این سوالات مربوط به دروس فیزیک یک و فیزیک دو هستند.

منتخب سوالات دام دار آزمون‌های اخیر در درس فیزیک دهم یازدهم

در فايل زير مجموعه تستي  از سوالات دام دار مربوط به مباحث آزمون 1 آذر قرار دارد كه توسط محمدمهدي عرفاني تبار دانشجوي مهندسي كامپيوتر دانشگاه تهران و رتبه 270 كشور انتخاب شده است.
پيشنهاد مي شود قبل از آزمون 1 آذر حتما اين سوالات را مرور كنيد.