ویژگی‌های آزمون 1 آذر دوازدهم انسانی

در آزمون 1 آذر دوازدهم انسانی کانون از هر درس چند سوال مطرح می‌شود؟ زمان پاسخگویی هر درس چقدر است؟ برای به دست آوردن ترازهای مختلف باید به چند سوال از هر ده سوال آزمون پاسخ داد؟

ویژگی‌های آزمون 1 آذر دوازدهم انسانی

ویژگی‌های آزمون 1 آذر دوازدهم انسانی