نکاتی برای شیمی- آزمون 1 آذر

دما بیان کنندة میزان گرمی یا سردی یک جسم است. نخستین وسیله برای اندازه گیری دما توسط گالیله اختراع ش د . او

نکاتی برای شیمی- آزمون 1 آذر

شیمی

فایل های ضمیمه