نکاتی برای فیزیک- آزمون 1 آذر

بردار جابه جایی: برداری است که نقطة شروع حرکت جسم (مکان اولیه جسم) را به نقطة پایان حرکت آن (مکان پایانی جسم) وصل می‌کند.

نکاتی برای فیزیک- آزمون 1 آذر

فیزیک

فایل های ضمیمه