آزمونک تستی ریاضی دوازدهم انسانی (احتمال)

آزمونک تستی ریاضی دوازدهم مبحث احتمال متناسب با بودجه بندی آزمون

آزمونک تستی ریاضی دوازدهم انسانی (احتمال)

ریاضی دوازدهم

مبحث احتمال

آزمونک تستی

ویژگی‌های این مطلب:

۱) تست‌های استاندارد

۲) داشتن پاسخ‌نامه تشریحی

۳) پوشش دادن کتاب درسی

فایل باکیفیت سوال‌ها و پاسخ‌ تشریحی را از قسمت فایل‌های ضممیه دانلود کنید.


لف و نشر -متناقض نما - تضاد از علوم وفنون ادبی3
دوازدهم انساني     دبیر : محمد نورانی