سطح دشواری آزمون 17 آبان نظام جدید تجربی

زیست شناسی دوازدهم دشوارتر از کنکور 98 بوده ریاضی دوازدهم هم سطح کنکور 98 بوده بقیه درس‌ها آسان‌ـر از کنکور 98 بوده اند.

سطح دشواری آزمون 17 آبان نظام جدید تجربی

کنکوری های عزیز رشته تجربی

سلام

در آزمون امروز مقایسه چند از 10 آزمون با چند از 10 کنکور 98 نظام جدید بدین شرح است:

در آزمون 17 آبان نظام جدید در درس‌های اختصاصی

 زیست شناسی دوازدهم دشوارتر از کنکور 98 بوده

ریاضی دوازدهم هم سطح کنکور 98 بوده

بقیه درس‌ها آسان‌ـر از کنکور 98 بوده اند.

لف و نشر -متناقض نما - تضاد از علوم وفنون ادبی3
دوازدهم انساني     دبیر : محمد نورانی