فیلم تحلیل سوالات آزمون 17 آبان 98 دروس عمومی دوازدهم

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 17 آبان 98 ، دروس عمومی دوازدهم را مشاهده می‌نمائید

فیلم تحلیل سوالات آزمون 17 آبان 98 دروس عمومی دوازدهم


در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 17 آبان 98 ، دروس عمومی را مشاهده می نمائید :‌

ادبیات : بهروز ثروتی


عربی : علی نژادعلی


دینی : احسان هندی


 زبان : ارشاد عظیمی


فایل های ضمیمه

لف و نشر -متناقض نما - تضاد از علوم وفنون ادبی3
دوازدهم انساني     دبیر : محمد نورانی