منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی دهم (آزمون 17 آبان)

در این مطلب منتخب پرسش وپاسخ‌های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس شیمی که در دو هفته‌ی اخیر و طبق مباحث برنامه راهبردی آزمون 17 آبان مطرح شده است را برای شما آماده کرده ایم.

منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی دهم (آزمون 17 آبان)

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر می پردازند. بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

در این مطلب منتخب پرسش و پاسخ های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس شیمی که در دو هفته ی اخیر و طبق مباحث برنامه راهبردی آزمون 17 آبان مطرح شده است را برای شما آماده کرده ایم.


نام کاربرکامنت/ پاسخ کامنتکامنتمبحثتاریخ
کاربر سایتکامنتمیانگین جرم اتمی عنصری با دو ایزوتوپ برابر 79.556 و نسبت فراوانی ایزوتوپ سنگین به سبک آن پنج چهارم است. اگر اختلاف نوترون‌های این دو ایزوتوپ یک واحد و در ایزوتوپ سنگین شمار نوترون‌ها 22.2 درصد بیشتر از شمار پروتون‌ها باشد شمار نوترون‌های ایزوتوپ سبک‌تر کدام است؟فصل113980801
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6970پاسخ کامنتمی نویسی اف 2 به اف 1 میشه پنج چهارم طرفین وسطین میکنی بعد مینویسی اف 2 منهای اف 1 میشه 0 و از طرفی اف 2 بعلاوه اف 1 میشه100 بعد حساب میکنی که اف 2 میشه 556 هزارم در نتیجه عدد جرمی ایزوتوپ سبک میشه 79 و عدد جرمی ایزوتوپ سنگین میشه 80 بعد مینویسی 2.22 پروتون میشه 80 که شمار پروتون‌ها میشه 36 بعد 79 رو منهای 36 میکنی که میشه 43فصل113980801
کاربر سایتکامنتوقتی حرف از نافلز‌های دوره سوم میشه آرگون رو هم حساب میکنیم یا نه؟فصل113980801
محمد امین شیخی، یازدهم ریاضی - اندیمشک - میانگین تراز 7342پاسخ کامنتفک نکنم. چون عناصر رو بر اساس رفتارشون به فلز و نافلز و شبه فلز دسته بندی می کنیم. گازای نجیب که رفتارشون مثل هیچکدوم نیستفصل213980801
کاربر سایتکامنتتعداد عناصر گروه سوم جدول تناوبی چند تا است؟ لانتانید‌ها و آکتنید‌ها رو هم باید جزوشون حساب کنیم؟فصل113980803
یسنا لرستانی حسنوند، دهم تجربی - الشتر - میانگین تراز 6424پاسخ کامنت32تا لانتانیدهاواکتنیدهاام جزوشوننفصل113980803
کاربر سایتکامنتآکتنید و لانتالید‌ها جزء کدوم تناوب اند؟فصل113980804
فاطمه ساعی، دهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7249پاسخ کامنتلانتنید‌ها شیش اکتنیدها هفتفصل113980804
کاربر سایتکامنتاتم ایکس دارای 3 ایزوتوپ، ایکس عددجرمی24 ،عدداتمی12. ایکس عددجرمی25، عدد اتمی 12. ایکس عددجرمی26،عدداتمی12 است اگر جرم اتمی میانگین ایکس برابر 24,32باشد و درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین 11 درصد باشد. نسبت درصد فراوانی ایزوتوپ ایکس عددجرمی24، عدداتمی12 نسبت به ایکس عددجرمی 25، عدد اتمی 12چقدر است. لطفا راه حلتونو کامل بگید.فصل113980805
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6888پاسخ کامنت7.9 میشه یه فرمول ساده تو نت هست اونو پیدا کنفصل113980805
کاربر سایتکامنت0/3 مول گاز نیتروژن شامل چند گرم از آن است؟ و تعداد مولکول‌ها در0/5 گرم هیدروژن چقدره؟ و تعداد اتم‌ها در0/05 گرم هیدروژن؟فصل113980809
مهدی خداوندلو - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنت8.4 گرم. 1.55 در ده به توان 23. 3.01 در ده به توان 22.فصل113980809
نگار روزدار، دهم تجربی - اصفهان - میانگین تراز 6272کامنتعنصر ایکس با عدد اتمی 18 با جرم اتمی میانگین 36.8، دارای 3 ایزوتوپ طبیعی است که یکی از آن‌ها دارای 20 نوترون و فراوانی 20 درصد و دیگری 18 نوترون با فراوانی 70 درصد است. شمار نوترون‌های ایزوتوپ دیگر کدام است؟ ( جرم پروتون و نوترون را یکسان درنظر بگیرید) الف)21 ب)22ج)23د)24فصل113980809
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6888پاسخ کامنتگزینه 2فصل113980809
بیتا خوش باش، دهم تجربی - قوچان - میانگین تراز 6501کامنتدر 57.6 گرم امونیوم کربنات چند مول اکسیژن وجود دارد؟فصل113980809
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6888پاسخ کامنتتقریبا 1.8فصل113980809
بیتا خوش باش، دهم تجربی - قوچان - میانگین تراز 6501کامنتدر صورتیکه بدانیم حجم 4 اتم مس در بلور این فلز برابر 4.73 ضرب در ده به توان منفی بیست و سه سانتی متر مکعب و چگالی 8.93 گرم بر سانتی متر مکعب است جرم مولی مس چند است؟فصل113980809
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6888پاسخ کامنتتقریبا 63.5فصل213980809
کاربر سایتکامنتتعداد اتم‌های موجود در چند گرم متانول با تعداد اتم‌های موجود در 1/28 گرم گاز اکسیژن برابر است؟فصل113980810
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6888پاسخ کامنتتقریبا 42 صدمفصل113980810
کاربر سایتکامنتبچه‌ها فرق اتم با مولکول چیه دقیقا؟فصل113980811
فاطمه صالح نیا، تجربى نظام جدید - کرمان - میانگین تراز 6668پاسخ کامنتمولکول از ترکیب اتم‌ها تولید میشه...اتم اکسیژن یک عدد است...ولی مولکول ان از دو اتم اکسیژن تولید شده...فصل213980811
بیتا خوش باش، دهم تجربی - قوچان - میانگین تراز 6501کامنتتعداد اتم‌های موجود در 6.4 گرم گاز اوزون 3 برابر اتم‌های موجود در 3.2 گرم عنصر تک اتمی (آ) است. جرم مولی عنصر (آ)چند است؟1)12 2)24 3)36 4)48فصل313980811
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6888پاسخ کامنتگزینه 2 میشه اول میای تعداد اتم‌ها در گاز اوزون رو حساب میکنی بعد با 3 برابر تعداد اتم‌های عنصر آ برابر قرار میدیفصل313980811
کاربر سایتکامنتعدد جرمی ام با دو بار مثبت برابر 190 و تعداد نوترون‌های ان 50 درصد بیشتر ازتعداد پروتون‌های ان است تعداد الکترون‌های ام با سه بار مثبت کدام است؟فصل113980813
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6888پاسخ کامنت73 میشهفصل19826048